Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Na podstawie § 11kzu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w roku 2021 egzamin ósmoklasisty z matematyki jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklsisty z matematyki

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Od 2022 roku ósmoklasiści, oprócz egzminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, będą zdawali egzamin z jednego z przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane informatory do egzaminów z w/w przedmiotów.

Informator o egzaminie ósmoklsisty z matematyki
Informator o egzaminie ósmoklsisty z fizyki

Egzamin ósmoklasisty

Na stronie CKE, w zakładce Egzamin ósmoklasisty dostępne są najważniejsze informacje dotyczące tego egzaminu. Znajdują się tam Materiały dodatkowe, m.in. przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz arkusz z próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w grudniu 2018 roku.

Zadania dla szóstoklasistów

Na stronie CKE, w zakładce Sprawdzian w klasie VI, opublikowane zostały Materiały dla uczniów i nauczycieli zawierające zbiory zadań adresowane do uczniów szkół podstawowych przygotowujących się do sprawdzianu.
Matematyka. Zbiór zadań.

E-podręczniki

W bieżącym roku szkolnym ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego epodręczniki.pl Na stronie epodręczniki znajdują się bezpłatne, interaktywne podręczniki podzielone według poziomów edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa (klasy 4-6), ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna. Są one dostępne online i offline.

Szkoła podstawowa:
e-podręcznik z matematyki klasa 4 klasa 5 klasa 6
Gimnazjum:
e-podręcznik z matematyki klasa I klasa II klasa III
e-podręcznik z fizyki klasa I klasa II klasa III

Rozkład materiału może różnić się od rozkładu realizowanego w szkole.

Matematyczne ZOO

Na stronie Matematyczne Zoo znajduje się 20 zestawów testów zawierających zadania zamknięte z matematyki. Zadania te pozwolą sprawdzić Ci swoje wiadomości i umiejętności matematyczne oraz oswoić się z nową formułą sprawdzianu.
Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

Nowa formuła Sprawdzianu

Od bieżącego roku szkolnego, tj. 2014/2015, sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.
Sprawdzian składa się z dwóch części:
część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.
Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać.
Więcej informacji dotyczących Sprawdzianu znajduje się na stronie CKE.